Miljö och forskning

Invasive arter

Antalet invasiva arter ökar i hela Europa. Några arter trivs så bra i sin nya miljö att de kan breda ut sig och skada den lokala biologiska mångfalden eller kulturmiljön – och i värsta fall utrota de lokala växterna. Dessa växter orsakar dessutom stora samhällsekonomiska kostnader.
Många av dessa arter står på EUs svarta lista, och i Europa tas en strategi fram för bekämpningen. Listan omfattar kända växter som jättebjörnloka, tromsöloka, jättebalsamin, jätteslide och lupiner, samtliga nu utbredda växtarter i Norge.

HUR BIDRAR HEATWEED TILL ATT LÖSA PROBLEMET?

Traditionell ogräsbekämpning är tidskrävande, dyr och ofta inte särskilt effektiv. Exempel är uppgrävning, kapning av blomsterstjälkar, slåtter, jordbearbetning, bete, punktbesprutning och flytande kväve. Dessutom begränsas användningen av kemikalier kraftigt i nya föreskrifter.

Heatweed-metoden: Heatweed är en innovatör och prioriterar forskning och dokumentation av allt vi gör. Vi har utvecklat utrustning och bekämpningsmetoder för arterna jättebjörnloka, tromsöloka (Heracleum tromsoensis), Heracleum sosnowskiego, kanadagullris (Solidago canadensis), jätteslide (Fallopia japonika), jättebalsumin (Impatiens glandulifera) och olika arter krassula. Vi har också utvecklat utbildningsprogram som ger användaren vägledning genom hela bekämpningsprocessen.

 

Invasive Species Reduction Program (ISRP)