Miljø og forskning

Forskningsprojekter

Vi på Heatweed är mycket intresserade av biologi och miljö. Vår vision är att sätta en ny standard för ogräsbekämpning utan kemikalier. Det är därför Heatweed är innovatören och pådrivaren av bättre maskinlösningar i Norden, och det är även därför vi bjuds in att delta i olika gemensamma europeiska forskningsprojekt om ogräsproblematiken.

Projekt

PROJEKT

Pilotprojekt jättebjörnloka

Heatweed Technologies startade 2013 upp ett projekt i delstaten Västpommern i Polen för kemikaliefri begränsning av de invaderande växtarterna Heracleum mantegazzeanum, Heracleum sosnowskyi och Heracleum perskicum.Polska delstatsmyndigheter har genomfört en kartläggning av växtens utbredning i Västpommern på offentlig mark inför Heatweeds pilotprojekt.

 

Samarbete med NMBU och NIBIO (nya namn)

Våren 2014 startade vi ett forskningsprojekt i samarbete med NMBU och NIBIO om jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum), jätteslide (Fallopia japonika) och jättebalsamin (Impatiens glandulafera). Vi arbetar också med att testa bekämpningsmetoder för kirskål (Aegopodium podagraria), lupiner (Lupinus), kanadagullris (Solidago canadensis) och vresros (Rosa rugosa).

 

Tvärvetenskapligt internationellt projekt

Heatweed-metoden är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om ogräsbekämpning som involverar elva europeiska lantbruksuniversitet och forskningsinstitutioner. Heatweed-metoden är utvecklad för att ge våra kunder optimala resultat vid ogräsbekämpningen samt det bästa utnyttjandet av sin maskininvestering.

 

Doktorsavhandling, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Vid NMBU görs det nu en avhandling som jämför Heatweed-metoden® med andra lösningar för bekämpning av invaderande arter. Avhandlingen slutförs 2017 och visar så här långt mycket bra resultat vid användning av vår metod:

  • Stark minskning av artens population på testfälten
  • Särskilt låg återväxt under tester i tre år
  • Förebygger så här långt återväxten starkt eller totalt